Záchrana moudrosti

Číslo lahvičky: 
90
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Uzavřít přátelství s vlastním zmatkem.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Učitel (i když toto povolání nevykonává), který ve svém nitru vyřešil nejhlubší problémy spojené se zmatkem. Vyzařuje radost, i když k tomu nemá žádný konkrétní důvod. Poznal sílu boží lásky. Jako byl nalezl na konci duhy džbán zlata, v němž je obsažena dávná moudrost, která může nyní vytékat do světa. Duha je znamením mírové smlouvy mezi Bohem a lidmi po potopě. Znamená to, že tento člověk uzavřel mír s Bohem. Nosí v sobě naději pro budoucí časy.

Ke zpracování: Je zahlcen všemi možnými úzkostmi ve vztahu k hodnocení sebe sama. Chtěl by vlastnit moc a také o to usiluje. Používá zastrašující taktiky, aby mohl jiné ovlivňovat a manipulovat s nimi. Je zmatený a neví, jak by měl jednat. Přitom ale předstírá, že žádné problémy nemá. Popírá moudrost, která v něm narůstá, protože ví, že by se po jejím přijetí musel chovat zodpovědně.

Spirituální rovina: Učí vědomě projevovat vnitřní moudrost vnášením lásky do drobných všedních věcí. Přináší porozumění alchymii, která zdůrazňuje a posiluje lásku.

Mentální rovina: Transformuje strach spojený se zneužíváním a s mocí v touhu po radosti. Pomáhá lidem, kteří musí zvládnout mnoho učiva, aby si informace snáze zapamatovali a dokázali je prakticky využívat.

Emocionální rovina: Posiluje radost i u člověka, který se zatím setkával jen se samými problémy. Pomáhá poznat a přijmout příčiny největších strachů a uvidět, že pomoc si člověk u nebo zářivé barvy, které začalo u Chamaela. Tento nádherný odstín korálové jsme v systému Aura-Soma dlouho očekávali a jeho příchod s radostí vítáme. Azrealovi se někdy říká bezejmenný archanděl. Během příštích měsíců vám o něm budeme schopni poskytnout mnohem více informací.

Dnes odpoledne žádá, aby se jeho energie vyjevila a mohla být viděna taková, jaká je, provázena energií bohyně v jejím nejženštějším aspektu vnímavosti – mezi první a druhou čakrou. Je pro nás obrovským přínosem, zvláště vzhledem k energiím, které by se měly v tomto období odhalovat a vyrovnávat. Souvisejí totiž s externalizací bohyně, s tím, abychom ji v sobě objevili, uznali a přijali.

Probíhá zde léčení šoků a diskriminace ležících v naší rasové a genetické minulosti. Po období, které bylo pro mnohé velmi obtížné a zdlouhavé, tedy přichází možnost nově chápat a prožívat celistvost.

Přišel tedy čas, kdy tuto lahvičku dokážeme pochopit. Je lahvičkou, která může oslovit náš stín – věci, které v nás leží nepoznané, které jsme spoutali a odmítli, kterým jsme řekli své ne. Přináší nám příležitost k léčení, k vytvoření celistvosti integrací tohoto stínu, abychom mohli dojít k novému vhledu a porozumění, i k nové blaženosti bytí.

Azreal nám rovněž přináší pochopení karmických semínek, která leží v našich genetických strukturách, jakož i pocit vnitřní jednoty, sjednocení mužského a ženského aspektu na hlubších rovinách nás samých.

Na této buněčné úrovni existuje buněčné vnímání a vědomí, vědomí ve stavu mezi životem a smrtí, mezi bdělostí a spánkem. A právě k těmto mezistavům hovoří korálová energie, energie Azreala. Nachází se zde také pocit vnitřního sjednocení, vnitřní jednoty. A právě Azreal nám umožňuje tuto jednotu pochopit.

Nepochybně se nám dostává velké milosti. V Tetfordu pršelo celých 24 hodin a tento déšť nakonec přinesl zrození Azreala. Předcházelo tomu několik dní s nádherně modrou oblohou a jasností, která vedla k manifestaci korálové energie. Ta se nakonec objevila jako milost ve formě deště v oblasti zahalené mlhou tak hustou, jako je mlha zahalující vědomí před zrozením. Umožnilo nám to nově porozumět možným obtížím, které mohou souviset s posloupností věcí a jejich načasováním.

Azreal nám nyní přináší možnost prožít skutečnou radost a štěstí. Může nám také pomáhat pronikat za dualitu a nebát se pocitu oddělenosti, který jsme v minulosti pociťovali. Pomáhá nám podívat se očima druhého a lépe chápat jeho úhel pohledu.

První myšlenky středečního odpoledne, na počátku března 2006.
Jako vždy posílám mnoho lásky

Mike

PS: Jméno tohoto archanděla bývá uváděno ve dvou podobách: Asrael nebo Azreal. Protože však při zrozování této lahvičky byla zdůrazňována druhá forma tohoto jména, budeme se v Aura-Somě držet této podoby a název lahvičky 105 bude Archanděl Azreal

 


B 1 0 5
Nový člověk
Perleťově korálová/korálová

Celý tento proces spolu se zrozováním nové energie bude řízen archandělem Gabrielem. Purpurová ve spojení se zlatou přináší nový pohled na to, „Kdo jsem“. Purpurová nám umožňuje přijmout i ty úplně nejnovější energie, abychom dokázali poznat a rozpoznat zlatý poklad v nás, abychom viděli, z čeho se utváří podstata naší přirozenosti. Tato zlatá esence s námi byla od samého počátku naší cesty časem a s každou inkarnací dále bohatla a košatěla. Zůstávala skrytá hluboko v nás a čekala na chvíli, kdy plně uzraje a my si uvědomíme celý potenciál naší vnitřní hojnosti.

Kdysi dávno bohové přemýšleli, kam ukrýt ten nejlepší a nejcennější poklad, aby ho člověk nenašel dříve, než k tomu bude připravený. Jeden navrhl, že ho ukryjí na nejvyšší hoře, ale ostatní bohové usoudili, že lidstvo záhy dokáže zdolat i ty nejvyšší velehory. „Možná bychom ho mohli uschovat na dně nejhlubšího oceánu“, navrhl jiný. Ale pak usoudili, že pro lidi brzy nebude žádný problém potopit se až do nejhlubších hloubek a pak by poklad nalezli předčasně. Nakonec se usnesli, že poklad ukryjí v člověku samotném, v nitru každého jednotlivce, protože jen tak bude zaručené, že ho člověk příliš rychle nenajde. A když konečně objeví, že ta nejlepší esence leží uvnitř jeho samotného, bude to známkou toho, že je připravený ji přijmout.

Je zde také energie B22 – Znovuzrození. Žlutá na růžové v sobě nese poznání, že skutečně milovat můžeme pouze sami sebe a pokud to dokážeme, potom nás i druzí mohou milovat takové, jací jsme. Dokážeme totiž doširoka rozevřít svá srdce a obejmout všechny lidské bytosti, celé lidstvo, celou existenci a přijmout ji takovou, jaká je. Pro tento druh lásky už připravil cestu archanděl Chamael. Flakón znovuzrození – B22 přináší úžasné možnosti všem bytostem na této planetě. Cesta začíná jedenáctkou (11), osvíceným „Já“ k dvaadvacítce (22), k osvícenému „Ty“, které můžeme pochopit pouze z pozice osvíceného „Já“.

Proces milosti, který začíná jedničkou 1 („Já“) a jde přes nulu 0 k pětce 5, nás opět přivádí k Vicky, která je nám v této době nablízku a podporuje nás při zrozování nových věcí. Jedničkou (1) je Mike vesmírem propojený s Vicky. Obě tyto božské bytosti vedou další kroky barevné rodiny Aura-Somy a pomáhají nám v našem růstu, abychom se mohli postupně stávat oním duhovým bojovníkem, o kterém Vicky hovořila. Duhový bojovník, barevný průvodce lidí, kteří jsou tomu otevřeni, nás pomáhá provést procesem zrozováním se do nového stavu lidství.

Nový člověk je nespoutaný. Má odstup od vnějších vlivů i cizích představ, nevytváří nezdravé vztahy. Nový člověk vidí staré vzorce a modely, umí je přijmout a zároveň vidí, že mu v tomto novém věku nepřinášejí žádný užitek. Proto si může dovolit odpoutat se a umožnit tak partnerům svých her, aby také oni vystoupili ze svých rolí. Pokud nás nějak omezovali, s láskou je propustíme.

Loučíme se s vděčností a odpouštíme všude, kde je to zapotřebí. Pojmy vina či nevina přestávají existovat, všichni jsme si rovni. V těchto hrách jsme byli rovným dílem pachatelé i oběti. S bohatstvím svých nynějších mnoha zkušeností můžeme tuto hru integrovat a opustit.

Jaký bude výsledek? SVOBODA Svoboda být konečně tím, kým skutečně jsme. Svoboda, kterou můžeme poskytnout také druhým, aby mohli udělat totéž. Láska se propojuje s Moudrostí a my můžeme konečně prohlédnout tuto hru a získat daleko větší jasnost a vnitřní moudrost.

Co z toho vyplyne? RADOST, POHODA A LÁSKA! Vyzkoušíme si, jaké to je nechat naše slupky, vzorce a masky spadnout, abychom se osvobodili a mohli stát nazí a svobodní od všech představ, připraveni přivítat nové ráno – SVÍTÁNÍ ZLATÉHO VĚKU.

Svítá nové ráno, nový věk přichází. Projev milosti. Duchovní svět čekal dlouho, stejně jako i my v našich snech, vizích a někdy i v bolestné touze. Teď však přišel ten správný čas, onen zlatý okamžik, kdy se svobodně zrodí „Nové“.

V růžové, stejně jako v červené, je velké uvědomění. Lahvičky 22 a 5 představují vnitřní ženskou sílu připravenou toto zrození podpořit, ženskou moudrost, lásku a vhled, které se otevírají vůči možnostem vesmíru. 0 a 1 jsou mužské tvůrčí síly, které propojují a soustřeďují tuto energii, aby ji mohly nabídnout světu.

Tato zcela nová energie se zde ukotvuje a vyzařuje do světa. Možná, že je s námi také Archanděl Sandalfon, aby nám korálovou barvou pomohl vyléčit zranění minulosti. Možná nám připomene, že každý druh duchovna, všechny principy mentálního léčení a transformace i transmutace jsou korálovým projevem. Jak se projevuje korálová? Tato barva vyjadřuje cit, lásku a moudrost spojenou s radostí a se srdcem doširoka otevřeným. Kéž by všichni lidé, kteří takto cítí, převzali zodpovědnost za okolnosti svého života a uvědomili si, že všichni jsme spolutvůrci naší reality, že se naše činy šíří jako zvukové vlny a pak vyzařují do okolního světa.

Hanni
První inspirace